Regulamin

REGULAMIN PORTALU MATEMATYCZNEGO
PortalMatematyczny.pl

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2014 r.

Wydawca portalu „portalmatematyczny.pl” (dalej: "Portal") - Sebastian Miecielica, z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49/136 ustala następujący regulamin korzystania z zasobów i usług:
 
1. Preambuła
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu edukacyjnego oraz świadczenia i zasady korzystania z jego usług, zasady odpowiedzialności właściciela Portalu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego Portalu.
 2. Użytkownik, będący osobą fizyczną, korzystający w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Portalu potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią regulaminu i jego akceptację. Ponadto każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Portalu.
 3. Nazwa Portalu, koncepcja, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych stanowią własność Portalu i podlegają pełnej ochronie prawnej.
 
2. Definicje ogólne
 1. Panel ogłoszeń – panel zarządzania ogłoszeniami przez zarejestrowanych Użytkowników, dostępny pod adresem http://portalmatematyczny.pl/zarzadzaj-ogloszeniami.
 2. Usługi - wszelkie świadczenia Portalu na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności: dostęp do materiałów dydaktycznych, panelu ogłoszeń.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług Portalu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody jej przedstawiciela ustawowego.
 4. Osoba Zainteresowana - podmiot nieposiadający statusu Użytkownika, który ma interes prawny lub faktyczny w załatwieniu sprawy przez Administratora lub Wydawcę Portalu.
 5. Dane Merytoryczne - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, pliki graficzne, wpisy, komentarze, ogłoszenia, które Użytkownik dobrowolnie i nieodpłatnie umieszcza w Portalu.
 6. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące indywidualnie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Portal w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika. W szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 7. Konto Użytkownika - przestrzeń serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Portal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.
 
3. Ogólne warunki korzystania z Portalu
 1. Usługi dostępne w Portalu są dla Użytkownika w pełni darmowe.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  1. udostępniać konta Użytkownika osobie trzeciej;
  2. zamieszczać w ramach Portalu treści bezprawnych bądź sprzecznych z postanowieniami Regulaminu bądź objętych majątkowymi prawami autorskimi osób fizycznych albo prawnych bez ich wyraźnej zgody;
  3. w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas korzystania z usług Portalu jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów, poza wyraźnie dozwolonymi przez Wydawcę w miejscach przez niego wskazanych.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe, oraz Dane umieszczone w Portalu są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Portal, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu, ponadto oświadczam iż zapoznałem się z informacją o możliwości dostępu do powyższych danych oraz możliwości ich zmiany zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy na moje żądanie w każdym czasie;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter Portalu), wiadomości od Portalu oraz ich partnerów, ponadto oświadczam iż posiadam wiedzę dotyczącą cofnięcia mojej zgody na otrzymywanie powyższych informacji w każdym czasie wysyłając stosowną deklarację na adres mailowy Administratora;
  6. zostałem poinformowany, iż podanie moich Danych Osobowych jest dobrowolne;
  7. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Portal sposobu wyświetlania moich Danych, w tym umieszczanie w nich informacji, okien, banerów, reklam;
 4. Użytkownik ma prawo usunąć Konto na zasadach opisanych w art. 9.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych Merytorycznych, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera lub serwera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Danych.
 6. Portal wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Portalu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 7. Warunkiem działania cookies ("ciasteczka") jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięciu należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu może być niemożliwe. (Patrz: Załącznik 1. - Polityka cookies).
 8. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 
4. Prawa autorskie
 1. Wszystkie materiały prezentowane w Portalu są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Portalu.
 2. Użytkownicy Portalu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej osób trzecich i podmiotów prawnych.
 3. Zawartość Portalu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 4. Wykorzystywanie danych z Portalu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Portalu.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Właścicielowi Portalu na zasadach ogólnych.
 6. Udostępniając własne treści w Portalu Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Portalu  w zakresie ich osobistego użytku.
 
5. Rejestracja
 1. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępnych na Portalu pod adresem http://portalmatematyczny.pl/zarejestruj-sie.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. e-mail,
  2. imię,
  3. nazwę użytkownika,
  4. hasło (min. 8 znaków),
  5. dotyczące typu Konta,
  6. oraz akceptuje regulamin Konta.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że na podany adres e-mail może dokonać rejestracji jeden Użytkownik.
 5. Przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje zakończenie procesu Rejestracji.
 6. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 
6. Pomoc techniczna i procedura reklamacyjna
 1. Celem Portalu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika (bądź Osobę Zainteresowną) za niezadowalający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej (kierując ją na adres: ul. Hoża 43/49/136, 00-681 Warszawa) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres administratora).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia do Portalu. W sytuacji gdy sprawa zgłoszona przez Użytkownika lub Osobę Zainteresowaną będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Portal zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej Portalu w razie problemów z Usługami drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres kontakt@kochammatematyke.pl.
 
7. Warunki techniczne korzystania z Portalu
 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu, w tym dokonywania zamówień, wymagane jest:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS) – Portal do prawidłowego funkcjonowania wymaga przeglądarki w wersji nie starszej niż Internet Explorer 9, FireFox 22, Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Android Browser 3.0;
  4. włączona obsługa Java Script oraz cookies.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
 
8. Korzystanie z Panelu ogłoszeń
 1. Korzystanie z Panelu ogłoszeń wymaga rejestracji w Portalu, a tym samym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik tworząc ogłoszenie poprzez Panel ogłoszeń udziela Portalowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych ogłoszeń.
 3. Każdy Użytkownik może dodać maksymalnie 2 ogłoszenia.
 4. Portal zastrzega sobie prawo skasowania ogłoszenia utworzonego poprzez Panel ogłoszeń, które nie odpowiada zasadom wyrażonym w Regulaminie.
 
9. Blokowanie oraz usuwanie Konta
 1. Portal ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania łamią którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, działania które Administrator uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego bądź w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych oraz może skutkować brakiem dostępu do treści zawartych w Portalu.
 
10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  http://www.portalmatematyczny.pl/regulamin.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.portalmatematyczny.pl/regulamin oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na początku Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 7. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Portalu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.
 
Załącznik 1. – Polityka plików cookies
 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.